หลักสูตร Basic Barista Course Plus 2 วัน : เน้นทฤษฎี และการฏิบัติด้วยเครื่อง Espresso Machine ( 6 ท่าน / คลาส )

ราคาต่อคน 6,900.00 บาท

 

Basic Barista Course Plus                                                                               

**คลาสเรียนนี้มีประกาศนียบัตรให้ผู้เรียน

เวลาเรียน: เรียน 2 วัน 9.00 - 17.00 น.  

ขอความร่วมมือลูกค้า การเข้าเรียนให้เป็นตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 
 2. ขออนุญาตลูกค้าตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้าคลาส

Day1

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ (What is coffee ?)

 • สายพันธุ์กาแฟ (Variety)
 • แหล่งเพาะปลูกกาแฟ (The Origin of Coffee)
 • การแปรรูปผลเชอร์รี่กาแฟ (Process)
 • ระดับการคั่วกาแฟ (Roast Levels)
 • ระดับการคั่วส่งผลต่อรสชาติกาแฟอย่างไร (How does roasting levels affect coffee taste ?)

2. การสกัดกาแฟ (Coffee Extraction)

 • การสกัดกาแฟในรูปแบบ Espresso (Espresso Extraction)
 • การสกัดกาแฟที่ น้อยไป , เหมาะสม และมากเกินไป เป็นอย่างไร (What is Under-extraction , Ideal-extraction and Over-extraction ?)
 • ฝึกปฏิบัติการสกัดกาแฟ (Espresso Extraction Practice)
 • วิธีการแก้ปัญหา Espresso Shot ไหลเร็ว / ไหลช้า (How to solve a problem ?)

3. การสตีมนม, ลักษณะของฟองนม และวิธีการทำเครื่องดื่มร้อน (Milk, Foam texture and Hot Drinks)

 • วิธีการสตีมนม (How to steam milk ?)
 • วิธีการทำเมนูกาแฟร้อน เช่น Cafe Latte, Cappuccino, Flat White, Mocha Latte เป็นต้น (Hot Coffee Menu)

4. การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ, เครื่องบดกาแฟ และอุปกรณ์อื่นๆ (Daily and weekly Cleaning)

Day2

5. การฝึกปรับเฟืองบด (Adjusting Coffee Grinder)

 • ฝึกปรับเฟืองบดเพื่อหาค่าความละเอียด - หยาบที่เหมาะสมกับเครื่องชง Espresso
 • ฝึกฝนทักษะการชิมกาแฟเบื้องต้น ( Basic Coffee tasting skills )

6. วิธีการทำเครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มปั่น และอื่นๆ มากกว่า 20 เมนู

 • เมนูกาแฟเย็น (Iced Coffee Menu)
 • เมนูเครื่องดื่มที่ไม่มีกาแฟ (Non-Coffee Menu)
 • เมนูเครื่องดื่มปั่น (Frappe Menu)
 • เมนูเครื่องดื่มสร้างสรรค์ (Creative Drinks )

7. การบริหารจัดการ และวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Management)

 • การคำนวณต้นทุนเครื่องดื่ม 
 • การบริหารจัดการวัตถุดิบ
 • การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในร้านกาแฟ

จำนวนผู้เรียน:  6 ท่าน/คลาส 
ราคา: 6,900 บาท/ท่าน

(ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด 3

     1.2 Facebook: BLUEKOFF

     1.3 Line Official ID: @bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2. ในกรณีที่ลูกค้ามีคูปองคอร์สเรียนของทางบลูคอฟ กรุณาแจ้งเลขคูปองกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเรียน หากแจ้งหลังจากมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนและเปลี่ยนเป็นช่องทางการชำระเป็นคูปองได้

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าเรียนภายใน 2 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง
** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

4. หลังจากชำระเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้ และกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน)

5. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

 

**หมายเหตุ**

1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียนจองเรียน ระบบจะตัดสิทธิ์ออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากลูกค้าชำระเงินตามกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆ ได้ สามารถขอเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทาง Bluekoff จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  แต่หากพ้นกำหนดดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากไม่มาเรียนในวันที่ลงทะเบียนไว้จะถือเป็นการสละสิทธิ์

 

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นจะต้องให้มีการโอนชำระค่าเรียนก่อน เนื่องจากมีหลายท่านที่จองไว้และไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเสียโอกาสไป