Forum demo with different statuses
#0 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแข่งขันกันสูง การผลิตเครื่องดื่มที่หลากหลาย เช่น สี กลิ่น หรือ รสชาติ ที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น ในการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะขั้นตอนการเติมสารละลายในเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติ ปรับปริมาณการเติมผ่านคอมพิวเตอร์ แพด หรือมือถือ ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกใช้ปั๊มโดสสารละลายอัตโนมัติ Prisma นวัตกรรมปั๊มยุโรปที่เติมสารได้ละเอียด แม่นยำ ทำให้ได้เครื่องดื่มที่หลากหลาย ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ เอส ไรคส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มจ่ายสารละลาย เครื่องโดสสารปรุงแต่งความแม่นยำสูง Accuracy+-1% พร้อมหน้าจอดิจิตอล LCD ปรับอัตราการเติมสารได้เป็นซีซี หรือมิลลิลิตร ส่งข้อมูลผ่าน Wifi ได้ง่ายhttps://www.youtube.com/watch?v=DwxjT6W-WVA&t=4s ให้เราช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ไอดี sreich http://www.sreichcompany.com/ Email : marketing@sreichcompany.com

Filename: Dosing-Pump.jpg - size: 93,697 bytes - view: 9