หลักสูตร Home Brewing Class : เน้นความรู้พื้นฐาน และทฤษฏีในการสกัดกาแฟรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้เอง ( 6 ท่าน / คลาส )

ราคาต่อคน 3,900.00 บาท

Home Brewing Class: Pour-Over

เวลาเรียน: 9.00 - 17.00 น

ขอความร่วมมือลูกค้า การเข้าเรียนให้เป็นตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ขอหลักฐานการฉีด)
 2. ขออนุญาตลูกค้าตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้าคลาส

Course

1. Home brewing คืออะไร ?

1.1 รูปแบบการชง

 • Siphon, Pour-Over, French Press, Aeropress, Moka-Pot, Cold brew และ Cold Drip ต่างกันอย่างไร ?
 • คาเร็คเตอร์ของแต่ละรูปแบบการชง

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดกาแฟ

 • ปัจจัยทางตรง
 • ปัจจัยทางอ้อม

3. เรียนรู้เมล็ดกาแฟจากหลากหลายแหล่งกำเนิด (Origin)

 • Asia
 • Africa
 • Central America
 • South America

4. การแปรรูป Process

 • Washed / Wet
 • Natural /Dry
 • Honey
 • Carbonic
 • Yeast

5. ระดับการคั่วเบื้องต้น

6. การชิมกาแฟ

 • วิธีการชิมกาแฟเบื้องต้น
 • ชิมกาแฟจาก Origin และการแปรรูปในแบบต่างๆ

7. ปฏิบัติ Pour-Over (Drip Coffee)

 • กำหนดค่ามาตรฐานของปัจจัยด้านต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน และชงในรูปแบบตามที่ตนเองต้องการได้
 • สกัดกาแฟด้วยอุปกรณ์ที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้จริงตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการ

8. การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ และการทำความสะอาดอุปกรณ์

จำนวนผู้เรียน:  6 ท่าน/คลาส 
ราคา: 3,900 บาท/ท่าน

(ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด 3

     1.2 Facebook: BLUEKOFF

     1.3 Line Official ID: @bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าเรียนภายใน 2 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง

** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

3. หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน)

4. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

 

**หมายเหตุ**

1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียนจองเรียน ระบบจะตัดสิทธิ์ออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากลูกค้าชำระเงินตามกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆ ได้ สามารถขอเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และทาง Bluekoff จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  หากพ้นกำหนดดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากไม่มาเรียนในวันที่ลงทะเบียนไว้จะถือเป็นการสละสิทธิ์

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นจะต้องให้มีการโอนชำระค่าเรียนก่อน เนื่องจากมีหลายท่านที่จองไว้และไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเสียโอกาสไป